PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA SIETI FACEBOOK

Usporiadateľom súťaže GROSSMANN, spol. s r.o., so sídlom Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČO: 26821010 (ďalej len "Usporiadateľ)".
 
Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete usporiadateľovi a nie Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť smerované usporiadateľovi či organizátorovi súťaže, nie Facebooku.
 
Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá akceptuje tieto pravidlá súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi a spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na príprave a organizácii súťaže.
 
Súťaž prebieha do 23. 02. 2020 do 23:59 (posledný odpoveď, ktorá bude zaradená do súťaže, môže byť vložená najneskôr v 23:58:59). Súťaž prebieha na fanpage Grossmann matrace na adrese https://www.facebook.com/grossmannmatrace.sk/. Súťažiaci sa do súťaže zapojí vložením "like" na fanpage Grossmann matrace a vložením komentáre obsahujúcim správnu odpoveď na súťažnú otázku:

Aká je najvyššia nosnosť (kg) matrace Brigita HR? Stačí uviesť číslo.
 
Súťažiaci sa zapojí do súťaže vložením jedného komentáre pod súťažné post, ktorý bude obsahovať odpoveď na súťažnú otázku a slovné potvrdenie o uskutočnenom pridanie "like" na fanpage Usporiadateľa. Komentár nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy ani slovné útoky na Usporiadateľa a nesmie odporovať dobrým mravom. Komentár musí byť napísaný v slovenskom jazyku a byť originálneho pôvodu od súťažiaceho.
 
Porota zložená zo zástupcov Usporiadateľa po skončení súťaže vyberie zo všetkých komentárov vložených do konca súťaže vyhovujúcim podmienkam uvedeným v bode 4. komentár so správnou odpoveďou, ktorými nasledovne udelí výhru:

Matrac studená pena Brigita HR v hodnote 140,00 € (iba do rozmeru 90 x 200 cm).

Výherca súťaže bude o výhre informovaný do 48 hodín od skončenia súťaže pomocou komentáre pod súťažné post. Za účelom zaslania výhry bude výherca požiadaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mail, korešpondenčná adresa a telefónne číslo) a to prostredníctvom vyhodnocovacieho poste alebo vložením komentára pod súťažné post. Výhra bude následne rozoslaná do 14 dní od ukončenia súťaže. Pokiaľ výherca nedodá potrebné údaje do 7 dní od ukončenia súťaže, tak výhra prepadá a stráca na ňu nárok.
 
Na výhru nevzniká právny nárok.
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých súťažiaci, ktorí porušujú pravidlá, aj pri podozrení na takéto porušenie. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné.
 
Zaslaním príspevku do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky. Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže, je konečné. Pravidlá súťaže budú dostupné online počas súťaže a do 30 dní od konca súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž bez ďalšieho uvedenia dôvodu ukončiť, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.
 
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je GROSSMANN, spol. s r.o. IČ 26821010 so sídlom Olbrichova 632/5, 746 01 Opava (ďalej len: "správca"). Účastník súťaže ( "súťažiaci") udeľuje vstupom do súťaže usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre účasť v súťaži (meno, priezvisko, e-mail, u výhercov tiež adresa). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môže účastník kedykoľvek písomne ​​odvolať a z databázy ho usporiadateľ súťaže odstráni. Usporiadateľ je oprávnený za podmienok vyššie uvedeného zákona spracovávať osobné údaje prostredníctvom poverených spracovateľov. Osobné údaje súťažiacich budú v rámci súťaže zaradené do databázy usporiadateľa.